WHITE ROSE

Hương đầu: Green Citrus

Hương giữa: Rose Floral

Hương cuối: Woody Musk

Liên hệ