TF NO.4 – Tobacco Vanille

Intensity: 5

  • Hương đầu: Liquor, Cinnanmon, Coriander
  • Hương giữa: Nutmeg, Ginger, Geranium
  • Hương cuối: Benzoin, Patchouti, Tobacco
Liên hệ