KODO SIGNATURE NO.6

Hương đầu: Citrus Green

Hương giữa: Jasmine Floral

Hương cuối: Clove Musk

Liên hệ