GREEN BAMBOO

Hương đầu: Citrus Green

Hương giữa: Tropical Pine

Hương cuối: Herbal Woody

Liên hệ