DT NO.2

Hương đầu: Galbanum – Blackcurrant

Hương giữa: Hedione – Guaiacwood

Hương cuối: Vanilla – Musk

Liên hệ