WOOD & COFFEE

Hương đầu: Bergamot Citrus

Hương giữa: Coffee Woody

Hương cuối: Tonka Musk

Liên hệ