WHITE TEA & GINGER

Hương đầu: Green Bergamot

Hương giữa: Herbal Floral

Hương cuối: Spicy Vanilla

Liên hệ