TF NO.1 – Oud Wood

Intensity: 5

  • Hương đầu:  Saffron, Cardamom, Sage
  • Hương giữa: Pepper, Oud, Seaweed
  • Hương cuối: Patchouli, Vetiver, Guaiacwood
Liên hệ