SKY

Hương đầu: Bergamot Grapefruit

Hương giữa: Tropical Floral

Hương cuối: Woody

Liên hệ