ORIENTAL SIAM WOOD

Hương đầu: Orange, Green note

Hương giữa: Iris, Rose, Spicy

Hương cuối: Agarwood, Amber, Musk

Liên hệ