HIMALAYA GRASS & YUZU GINGER

Hương đầu: Lemon Citrus

Hương giữa: Herbal Ginger

Hương cuối: Herbal

Liên hệ