DT NO.3

Hương đầu: Pink Peppercorn

Hương giữa: Sage

Hương cuối: Patchouli

Liên hệ